Ordensreglement

 • Alle avtaler om plasseringer gjøres i resepsjon.
 • Gjester forplikter å sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og evt. andre særbestemmelser. Brannslukkingsapparater (6 kg), må være installert i hver enhet.
 • Bruk av åpen ild/engangsgrill er ikke tillatt. All annen grilling gjøres med hensyn og omtanke.
 • Til hver campingenhet er det beregnet en bil. Gjester / dagsbesøkende skal parkere på anvist P-plass.
 • Det skal være ro og orden på plassen i tidsrommet kl. 23-07, det er ikke tillatt med bilkjøring i tidsrommet.
 • Det vises hensyn overfor andre gjester og campingplassens naboer. Radio, Tv, musikkinstrumenter etc. brukes med omtanke og hensyn. Det betyr lav lydstyrke om dagen og absolutt stillhet mellom kl. 23 og kl. 07. Ballspill og lek skal foregå på anvist plass. Det er ikke tillatt med lek på toalett / servicebygg .
 • Plassen er uten ansvar for tap eller skade som påføres gjester under oppholdet. Skader på eller ødeleggelser av anlegget må erstattes av skadevolderen.
 • Graving og nedfelling av jernstenger/påler o.l er ikke tillatt p.g.a risikoen for ledningskade(kabler).
 • Det er ikke tillatt å grave ned eget avløp til spillvann.
 • Fremleie eller utlån kan kun finne sted etter avtale med eieren/ansvarshavende for plassen. Campingvogneieren er ansvarlig for innmeldelse og at ordensreglene for plassen overholdes.
 • Oppsett av Telt innenfor eget område er ikke tillatt (gjelder faste gjester)
 • Vannpostene er kun til tapping av drikkevann, ikke oppvask, klesvask o.l. Brannslanger skal kun brukes ved brann!
 • Hunder skal holdes i bånd og luftes utenfor campingområdet.
 • Containerne er kun til Husholdningsavfall, alt annet avfall må leveres kommunal avfallsplass. Hageavfall i egen beholder/kasse.
 • Det er ikke tillatt å lade Elbil/Hybrid ved strømstolpene, det finnes ladestasjon på Meny Søndersrød.
 • Ved avreise må det benyttede område etterlates rent og ryddig. Avreisetid er kl. 14.00